Adatkezelési Tájékoztató
a Soudal Magyarország Kft. adatkezelésérol

 
A Soudal Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelo) ezúton tájékoztatja az Érintetteket
az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogainak gyakorlása módjáról és lehetoségeirol. Az Adatkezelovel szerzodött partnerekre vonatkozó adatkezelést külön tájékoztató ismerteti.

A www.soudal.hu domain néven elérheto weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelo saját honlapjának minosül. A Weboldal Magyarországon található szerverrol üzemel. Az Adatkezelo az Adatkezelési Tájékoztató mindenkori hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.

Az Adatkezelo magára nézve kötelezonek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát a természetes személyek magánszférája védelme érdekben.

Az Adatkezelo az adatok kezelését oly módon végzi, hogy a megfelelo technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelo biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. A jogi és technikai lehetoségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

Az Érintett a hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hozzájárulás bármikor korlátozás nélkül és indokolás nélkül visszavonható. Amennyiben az Érintett ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelmuen jelezze az Adatkezelo felé.

Az Adatkezelo figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfeleloen járjon el. Adatkezelési alapelvei és gyakorlata összhangban van(nak) a vonatkozó hatályos magyar és európai uniós jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Átalános Adatvédelmi Rendelet; a továbbiakban: GDPR, Rendelet);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapveto feltételeirol és egyes korlátairól (Grtv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol (Elkertv.).

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • „érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. Jelen tájékoztató vonatkozásában különösen a honlap látogatója, nyereményjáték résztvevoje, hírlevélre feliratkozó, üzenetküldo, rendezvényen résztvevo természetes személyek;
 • „személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy képmása, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezo alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon az alkalmazott eljárástól függetlenül - így automatizált vagy nem automatizált módon – végzett bármely muvelet vagy a muveletek összessége, így például gyujtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történo hozzáférhetové tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése; 
 • „adatkezelo”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • „felhasználó”: az adatközlo személy, akinek a személyes adatát az Adatkezelo gyujti és kezeli; illetve a Honlap látogatója.
 • „hozzájárulás”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelo tájékoztatáson alapuló és egyértelmu kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerosítést félreérthetetlenül kifejezo cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ot érinto személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési muveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a muveletek végrehajtásához alkalmazott módszertol és eszköztol, valamint az alkalmazás helyétol, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelo nevében személyes adatokat kezel;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Pl. személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése vagy ellopása, vagy titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása;
 • „honlap/weboldal”: www.soudal.hu

II.AZ ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI

Megnevezése: Soudal Magyarország Kft.
Székhelye, postacíme: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.   
Cégjegyzékszáma: 13-09-098662
Adószáma: 11865999-2-13    
Képviseli: Oltyán János, cégvezeto  
Weboldal: www.soudal.hu

III. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI

Az Adatkezelo a személyes adatok felvételét, kezelését jogszeruen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi.

Az Adatkezelo személyes adatot csak meghatározott, egyértelmu és jogszeru célból gyujt és kezel.
Az Adatkezelo által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfeleloek és relevánsak, mértékét és idotartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.
Amennyiben az adatközlo nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlo kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

1. A Honlap látogatása során megvalósuló adatkezelések

A kezelt személyes adatok köre

 • Honlap látogatásának idopontja;
 • Felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe;
 • Felhasználó által használt böngészo típusa.

Adatkezelés célja

 • Honlap használata;
 • Honlap látogatása során a szolgáltatások muködésének ellenorzése;
 • statisztikai információk gyujtése;
 • visszaélések megakadályozása.

Adatkezelés jogalapja

 • Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja szerint.

Adatkezelés idotartama

 • Honlap megtekintésétol számított 60 nap.
2. Nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatok

Az Adatkezelo idoközönként nyereményjátékot szervez és bonyolít le.

A nyereményjátékok lebonyolítása során megvalósított adatkezelések tekintetében jelen Tájékoztató alábbi pontja és a Nyereményjáték Szabályzat az irányadó.

A nyereményjátékra történo regisztráció során direkt marketing célú megkereséshez a hozzájárulásukat megadó résztvevok név és e-mail cím adatai is a hírlevél adatbázisba kerülnek.

A kezelt személyes adatok lehetséges köre
 • regisztrációs lapon/e-felületen szereplo adatok (pl. név, lakcím vagy településnév/irányítószám, e-mail cím; telefonszám);
 • képmás (pl. a játékos önmagáról készített fotója);
 • nyereményjátékra történo jelentkezés dátuma.

Adatkezelés célja

 • nyereményjátékon való részvétel;
 • nyertesek kisorsolása;
 • értesítés, kapcsolattartás;
 • számviteli kötelezettségek teljesítése;
 • direkt marketing tartalmú megkeresések.

Adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a nyereményjátékra jelentkezés útján; illetve a Számvtv. 169. § (2) bekezdése.

Adatkezelés idotartama

A nyertes játékosok esetében a cél megvalósulásáig, illetve az átvételi elismervények a Számvtv. 169. § (2) bekezdésének megfeleloen 8 évig kerülnek megorzésre. A nem nyertes játékosok és a direkt marketing célú megkereséshez hozzájárulásukat meg nem adó résztvevok adatai a sorsolást követoen törlésre kerülnek. A direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében visszavonásig.

3. Hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelo lehetoséget biztosít hírlevélre történo feliratkozásra. Az Érintett ezáltal elozetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem elott tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelo szakmai ismertetoivel, termékajánlataival kapcsolatban (hírlevél) a megadott elérhetoségein megkeresse, az Adatkezelo a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelo nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelo, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélrol le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton.

A kezelt személyes adatok köre

 • név;
 • e-mail cím;
 • a feliratkozás idopontja;
 • a feliratkozáskori IP cím.

Adatkezelés célja

 • Érintett azonosítása;
 • a hírlevélre való feliratkozás lehetové tétele;
 • reklámot, ajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél) küldése a Felhasználó részére; tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, programokról, kedvezményekrol.

Adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján; illetve az Elkertv. 13/A.§-a és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.

Adatkezelés idotartama

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésrol elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet.

Az adatok megismerésére jogosult személyek (címzettek)

A személyes adatokat az Adatkezelo marketing munkatársai kezelhetik.

4. Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatban kérdése merül fel, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a Honlapon a „Kapcsolat” menüpont alatt elhelyezett elérhetoségeken kapcsolatba léphet üzletágaink képviseloivel.

A kezelt személyes adatok köre

 • érdeklodo neve, e-mail címe;
 • dátum;
 • egyéb opcionálisan megadott személyes adatok (pl. telefonszám).

Adatkezelés célja

 • információkérés kezelése az Adatkezelo tevékenységével kapcsolatban;
 • Éritett azonosítása; kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása;
 • esetleges panaszkezelés.

Adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján vagy jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

Adatkezelés idotartama

A feltett kérdések megválaszolását követo 2 hónapig. Vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
Panasztétel esetén az általános polgári jogi elévülési ido, azaz a panasztételtol számított 5 év.

5. Fényképek, videofelvételek felhasználása. Rendezvények, kiállítások, programok, nyereményjáték sorsolás adatkezelései.

A kezelt személyes adatok köre

 • Résztvevok, nézok, játékosok képmása (kép- és rövid videofelvétel).

Adatkezelés célja

Adatkezelo rendezvényeirol, nyereményjáték sorsolásról összefoglaló készítése, az események bemutatása; a fotók/videók nyilvánosságra hozatala a közösségi oldalon történo közzététel útján.

Adatkezelés jogalapja

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Adatkezelés idotartama

A fényképek és a videofelvételek az Érintett törlési kérelméig vagy hozzájárulás visszavonásáig megorzésre kerülnek archívumba helyezés útján.

Az elkészült fotók tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon történik elsosorban digitális formában.

V. TELEFONSZÁMOK FELHASZNÁLÁSA

Az Adatkezelo az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel.
A telefonszámok kezelése elsosorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja.
Marketing célú SMS üzenet küldésére nem kerül sor. Az Adatkezelo tevékenységével kapcsolatos tájékoztatásra akkor kerül sor, ha Ön egyértelmu, megerosíto cselekedettel, nyilatkozattal kifejezett hozzájárulását adja a telefonszáma ilyen célú kezeléséhez.

VI. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a Felhasználó nyilvános profilképe és egyéb nyilvános adatai.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és „kedvelte”, „követte” az Adatkezelo oldalát.

Az adatgyujtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelo oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezelésérol, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés idotartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetoségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.  https://www.facebook.com/policy.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

VII. ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelo a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz. Az Adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelok által átadott és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által eloírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és errol nyilatkozatot tesznek az Adatkezelo részére.

VIII. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

A Felhasználó bejelentkezo számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és idopontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészojének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülo adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezové tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelo fér hozzá.
 
Az Adatkezelo, illetve a megjelölt külso szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészo visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelo szolgáltatónak lehetosége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következo cookie-t használja:
 

 • Biztonsági cookie;
 • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlodnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon muködni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfeleloen tudjanak muködni;
 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészo cookie file-jában. Ennek idotartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészojében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon muködni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfeleloen tudjanak muködni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngészo menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészojében
 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészojének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külso szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook Analytics). A mérési adatok kezelésérol a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetoségek: www.google.com/analytics/; https://analytics.facebook.com/.

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a külso szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérjék, telepítse böngészojébe az ezt blokkoló kiegészítot. Az egyes böngészok süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome ; Firefox ; Microsoft Internet Explorer 11 ; Microsoft Edge ; Safari

IX. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelo a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülo adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minosül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelo a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltéro célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelo az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történo kiadása - hacsak törvény ettol eltéroen nem rendelkezik kötelezo erovel – a Felhasználó elozetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelo az eredeti adatfelvétel céljától eltéro célra kívánja felhasználni, errol a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez elozetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetoleg lehetoséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelo munkatársához fordulhat az ismert elérhetoségeken keresztül.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekrol az Adatkezelo az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetoleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelo köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetoleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelo ezen esetekben a megkereso részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

X. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAIK   ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetoségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi pontok kiemelik a legfontosabb rendelkezéseket.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos igények (tájékoztatáskérés, helyesbítés, törlés, tiltakozás az adatkezelés ellen) a II. pontban megadott elérhetoségeinken terjeszthetoek elo.

1. A hozzáférés joga a személyes adatokhoz

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelotol visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Amennyiben az adatkezelés nem az Érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszeruen kezdeményezte, az Érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelo igazolása mellett megkeresést intézhet az Adatkezelohöz.

2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelo helyesbítse rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy egészítse ki, amennyiben azok hiányosak. Az Adatkezelo érdeke is az adatok naprakészen tartása.

3. A törléshez való jog

Érintett kérheti, hogy az Adatkezelo törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat, ha az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelo nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérheto technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszeruen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelo adatkezeloket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Érintett kérheti, hogy kérésére az Adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltétel valamelyike teljesül:
 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy az adatkezelo ellenorizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelo rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelonek továbbítsa.

7. A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ha az adatkezelés az Adatkezelo vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen.

A tiltakozáshoz való jog alóli kivétel, ha az Adatkezelo bizonyítja, hogy az adatkezelést kényszeríto ereju jogos ok indokolja, vagy olyan, az o oldalán fellépo jogos érdek indokolja, amely elsobbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga:
 

 • hozzájáruláson
 • szerzodés teljesítésén
 • jogi kötelezettség teljesítésén
 • létfontosságú érdek védelmén alapuló adatkezelések esetén.

Tájékoztatás kérése

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelotol a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást a II. pontban meghatározott elérhetoségeken postai úton vagy e-mail útján tudja az Érintett kezdeményezni.

Intézkedési határido

Az Adatkezelo a kérelem beérkezésétol számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekrol.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határido meghosszabbításáról az Adatkezelo a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétol számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelo nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésobb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a XI. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

XI. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSROL

Az Adatkezelo minden szükséges intézkedést megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. De indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetoen - tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensrol, ha az adatvédelmi incidens valószínusíthetoen magas kockázattal jár az Érintett(ek) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelo az Érintett részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetoségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensbol eredo, valószínusítheto következményeket; ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensbol eredo esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelo a GDPR 34. cikk (3) bekezdésében foglalt esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni az Érintetteket.

XII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETOSÉGEK

1.Az Érintett a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelohöz fordulhat a II. pontban meghatározott elérhetoségein. 

2.Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelo ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

3.Az Adatkezelo esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és    Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Honlap: www.naih.hu

XIII. ADATBIZTONSÁG

1. Az Adatkezelo gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. Az adatok tárolása biztonságos, jelszóval védett számítógépen, adattárolókon vagy felhotárhelyen történik.

2. Az Adatkezelo informatikai rendszereit érinto biztonsági mentésekkel kapcsolatos követelményeirol, feladatköreirol, valamint a mentési eljárásról az erre vonatkozó kérésre nyújt tájékoztatást.

Az adatok elektronikus feldolgozása során az adatkezelo további intézkedésekkel biztosítja
 

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; a szerverhez individuális felhasználó névvel és jelszóval lehet hozzáférni; 
 • annak ellenorizhetoségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be a rendszerbe/adatbázisba;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történo helyreállíthatóságát.

Adatkezelo kötelezettséget vállal arra, hogy törekszik minden tole elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különösen az általa kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. október 1. napján lép hatályba.

Soudal Magyarország Kft.