„Fotózkodjon dínóval és nyerjen!” nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLY ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli és azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

1. A játék szervezője:

A Soudal Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Cg: 13-09-098662, adószáma: 11865999-2-13.), a továbbiakban „Szervező”, a „Fotózkodjon dínóval és nyerjen!” elnevezéssel nyereményjátékot szervez a 2022. évi Bau Budapest Expo résztvevői számára, továbbiakban „Játék”.

 

2. A Játékban résztvevők köre, részvételi jogosultság:

A Játékban Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, a továbbiakban „Játékos”, jogosult részt venni, aki rendelkezik saját nyilvános Facebook profillal, és a Játék 3. pontban meghatározott időtartama alatt ellátogat a 2022. évi Bau Budapest Expo elnevezésű eseményre, (a továbbiakban „Esemény”, https://baubudapest.com/) majd részt vesz jelen nyereményjátékban a 4. pontban részletezettek szerint.

A Játékos a Játékban való részvétellel egyben elfogadja a jelen hivatalos Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok a Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki feltöltéskor nem saját, valós Facebook fiókjával, nem saját maga által készített vagy érvénytelen fotót tölt fel.

Szervező a Játékot az Esemény helyszínén, valamint Facebook csatornáján keresztül, Facebook statikus posztban (a továbbiakban „Játékfelhívó poszt”) teszi közzé.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék az Esemény időtartamának megfelelően 2022. szeptember 16. napján 10:00:00 óráról 2022. szeptember 18. napján 16:30:00 óráig vagy visszavonásig tart, az egyes játéknapok eltérő időtartamúak.

A Játék 3 játéknapból áll, a továbbiakban „Játéknap”, melyek kezdési időpontja az Esemény nyitási időpontjához igazodik, és az Esemény zárása előtt fél órával zárul:

1. Játéknap: 2022. szeptember 16. 10:00:00 órától - 2022. szeptember 16. 17:30:00 óráig tart.

2. Játéknap: 2022. szeptember 17. 10:00:00 órától – 2022. szeptember 17. 17:30:00 óráig tart.

3. Játéknap: 2022. szeptember 18. 10:00:00 órától – 2022. szeptember 18. 16:30:00 óráig tart.

A fentiek a továbbiakban együttesen a „Játék időtartama”.

A fényképek feltöltésének a Játék időtartamában kell megtörténnie és azokat az adott Játéknaphoz tartozó Játékfelhívó poszt alatti kommentben szükséges feltölteni.

A fent kijelölt időszakok előtt és után feltöltött fényképeket érvénytelennek tekintjük.

Csak az adott Játéknaphoz tartozó Játékfelhívó poszt alatt kommentben, az adott Játéknap határidejéig feltöltött fényképeket tekintjük érvényesnek és vesznek részt az adott Játéknap sorsolásán. Bármely más poszt alá megadott kommenteket érvénytelennek tekintjük.

A kommentek beérkezési időpontjának meghatározásául a Facebook által jegyzett beérkezési időpont az irányadó.

 

4. A Játék menete:

A Játékos feladatai a következők:

  • A Játékos a 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt ellátogat az Esemény helyszínén a Soudal pódiumhoz, a 4*6 méter nagyságú fotófalhoz
  • készít egy fotót a helyszínen felállított Soudal T-Rex fotófal előtt a Szervező által biztosított hostessek segítségével,
  • majd a fotót a Játék időtartama alatt publikus Facebook profilján keresztül feltölti kommentben a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag) közzétett adott Játéknaphoz tartozó Játékfelhívó poszt alá, továbbiakban „Pályázat”.

A Játékos a Pályázat beküldésével egyben elfogadja a jelen hivatalos Játékszabályzatot és adatkezelési tájékoztatót.

Egy Játékos mindhárom Játéknapon részt vehet a Játékban, de egy adott Játéknap alatt csak egy Pályázatot küldhet be.

Egy Játékos a Játék teljes ideje alatt (azaz mindhárom Játéknapot együtt véve) mindösszesen egy nyereményt nyerhet.

A sorsolásokat megelőzően a Szervező összegzi az adott Játéknapon beérkezett Pályázatokat és random komment választó programmal kisorsolja a nyertest. Az adott Játéknap sorsolásán csak az adott Játéknapon érvényes Pályázatokat beküldő Játékosok vesznek részt.

A Játékos részvételével vállalja, hogy a Játék teljes időtartama alatt valamint a Játék végét követően, 2022. szeptember 30-ig Facebook oldalának beállítása nyilvános (publikus) marad.

Egy Játékos kizárólag egy Facebook felhasználói fiókkal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki nem valós profillal és/vagy egynél több Facebook fiókkal küld be Pályázatot a Játékra.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban csak magán felhasználói fiókkal lehet részt venni.

 

4.1. A Játékos vállalja, hogy az általa közzétett komment és fénykép:

- mindenben eleget tesz a Facebook szabályzatának: https://www.facebook.com/legal/terms

- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

- erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,

- nem lehet pornográf, trágár, obszcén, jó hírnevet sértő, jó ízlést sértő, uszító, gyűlöletkeltő, másokat lejárató tartalmú,

- nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó kijelentéseket, továbbá a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

- nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

- a Játék témájával összefüggésben kell lennie,

- nem valósíthat meg plagizálást,

- nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,

- nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,

- nem sérthet senkit, nem figurázhat ki, nem ítélhet el senkit (pl. nemzetiség, vallás, bőrszín, testalkat, életmód, stb. okok miatt),

- illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

- nem tartalmazhat az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot,

- nem lehet internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltött, reklám értékű,

- nem sértheti a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát,

- nem sértheti valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, nem lehet jogsértő.

Játékos felelőssége, hogy a beküldött Pályázat szerzői jogaival rendelkezzen.

A Játékos nem adhat be más nevében Pályázatot akkor sem, ha a másik személy beleegyezik ebbe.

Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

Amennyiben személyiségi jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő, vagy egyéb okokból szabálytalan Pályázatot benyújtó Játékosokat az adott Játékból kizárja és a beküldött Pályázatukat moderálja vagy eltávolítsa oldaláról.

 

4.2. Pályázatok felhasználása, felelősségek

A Játékos szavatolja, hogy a Pályázatnak ő a kizárólagos szerzője, és az saját, eredeti szellemi alkotása, amelynek közlési jogát sem részben, sem egészben nem ruházta át harmadik félre. A Pályázatra vonatkozóan a Játékos vagy bármely más, harmadik személyek a Szervezővel szemben díjazás, kártérítés jogcímén követelést, igényt nem támaszthatnak. Játékos a Játékban való részvételével kifejezett hozzájárulását adja, hogy a beküldött Pályázatot Szervező saját céljaira szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja, Szervező ezáltal jogosult a feltöltött fényképeket szerzői jogdíj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 17.§-ában felsorolt összes módon felhasználni. Szervező nem vállal felelősséget a Pályázatok tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. A Pályázat beküldésével a Játékos egyben tudomásul veszi, hogy a Szervezőt nem terheli hasznosítási kötelezettség a feltöltött fényképre vonatkozóan.

A Játékos egyben elfogadja, hogy a jogsértő (pl: a 4.1.-es pontban foglaltakat nem betartó, nem saját tulajdonú) Pályázatokat a Szervező figyelmen kívül hagyja, valamint tudomásul veszi, hogy a Pályázatért semmilyen díjazás nem illeti meg, azokat önként és ingyenesen a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítéséért bocsátotta a Szervező rendelkezésére.

A Játékos kötelezettséget vállal arra, hogy az általa beküldött Pályázatban szereplő adatok, információk Szervező vagy harmadik személy jogát, vagy jogos érdekét nem sérti. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül jelentse a Facebook felé azon Pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát, vagy a jelen Játékszabályzatban feltételekként foglalt rendelkezéseket. A Szervező felszólíthatja a Játékost, hogy a nem megfelelő tartalmat törölje és ezzel egyidejűleg Szervező jelzi a Facebook részére a sértő tartalmat.

Szervező kizárja a felelősséget a Játékosok által beküldött Pályázatok vonatkozásában, azokért kizárólag a Játékban résztvevő Játékos a felelős. Amennyiben a Játékos magatartása bármilyen módon jogsértő, úgy a felelősséget ezzel kapcsolatban köteles önállóan viselni.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely, a Játék során Pályázatot kommentelő Játékost indoklás nélkül kizárja a Játékból, különösen fenti szabályok megszegése esetén, és ezzel egyidejűleg a kommentet törli.

A Pályázat érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú Pályázat elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

 

5. Nyertes pályázatok kisorsolása:

A nyeremények sorsolására az adott Játéknap lezárását követően az Esemény helyszínén, sorsolási bizottság jelenlétében, gépi sorsolással (random komment választó programmal), nem nyilvánosan kerül sor.

Az első Játéknap sorsolása: 2022. szeptember 16. 17:30

A második Játéknap sorsolása: 2022. szeptember 17. 17:30

A harmadik Játéknap sorsolása: 2022. szeptember 18. 16:30

A kisorsolt nyertesek nevét a kommentszekcióban legkésőbb a sorsolást követő napon hozza nyilvánosságra a Szervező.

Az adott Játéknap sorsolásán valamennyi az adott Játéknap időtartamában beküldött érvényes Pályázat vesz részt. Szervező a Pályázatok érvényességét, tartalmát ellenőrzi.

Egy Játékos és egy háztartás maximum 1 nyereményt nyerhet.

Egy Játékosnak minősül ugyanazon felhasználónévvel és lakcímről feltöltést végre hajtó Játékos. Egy Játékos, illetve egy háztartás több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy nyereményt nyerhet meg.

A Szervező egy háztartás fogalma alatt az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az "egy háztartás" megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik "nem életszerű" mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt a nyereményjátékban.

A nyertesek neve a sorsolást és ellenőrzést követően a https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag Facebook oldalon közzétett Játékfelhívó posztok alatti komment szekcióban elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

6. Nyeremények és tartaléknyertesek:

Játéknaponta 1-1 karton (összesen 3 karton) Soudal T-Rex Nehéz Anyagok újrahasznosított szerelőragasztó kerül kisorsolásra.

További információ: https://www.soudal.hu/diy/termekek/ragasztok/szerkezeti-ragasztok/t-rex…

Egy sorsolás alkalmával az 1-1 db nyertesen felül további 3-3 db tartalék nyertes (a Játék teljes ideje alatt összesen 3 db nyertes és 9 db tartaléknyertes) is kisorsolásra kerül, akik jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a megállapítás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók.

 

7. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolásokat követően a Szervező haladéktalanul értesíti a nyertes Játékosokat Facebook privát, direkt üzenetben és a Játékfelhívó poszt alatti kommentben taggelve/kiírva a nyertesek felhasználónevét. A nyertesek a nyereményeiket, a nevük, címük, telefonszámuk és email címük beküldését követően vehetik át, melynek az első értesítést követő 5 napon belül elektronikusan kell megtörténnie Facebook direkt üzenetben, melyben felkeresik a Szervező Facebook oldalát:

https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag

Amennyiben a fenti kétféle módon történő megkeresésre, az első értesítéstől számított 5 napon belül a nyertestől válasz üzenet nem érkezik, úgy automatikusan tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyertesek a kapcsolatfelvételt követő egyeztetés után, legkésőbb 3 héten belül a Szervező kollégái útján kapják meg nyereményeiket.

Amennyiben a nyertes nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen Játékszabály szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem válaszol határidőben a nyertes értesítésre, nem rendelkezik publikus Facebook fiókkal a megadott időszakban, stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kerül kiértesítésre. A tartaléknyertesek a fentiekben leírtak szerint kerülnek értesítésre.

A nyertes és tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása legkésőbb 2022. október 15-ig megtörténjen. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Az 5 napos határidő lejártát követően a tartaléknyertes kerül kiértesítésre. Az esetlegesen át nem adott nyeremények a Szervező tulajdonában maradnak.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több profillal, nem valós profilokkal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A Pályázatban feltöltött fényképen egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Soudal T-Rex fotófalnak és a nyertesnek.

Amennyiben a nyertes személyét vagy a pályázatok érvényességét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 

8 Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos minden felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás (például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek) a nyertes Játékost terheli.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező és Lebonyolítók felé nem támaszthat.

 

9. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési tájékoztatója elérhető az Esemény helyszínén, illetve az alábbi oldalakon: https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag Facebook oldalon nyilvános bejegyezésben és a https://www.soudal.hu/diy / dinonyeremeny weboldalon (továbbiakban Weboldal).

A Játék az Esemény helyszínén, a Weboldalon és Facebook online közösségi média csatornán kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

A Játék ideje alatt a játékkal kapcsolatosan felmerülő kérdéseket Szervező az Esemény helyszínén személyesen vagy a https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag Facebook oldalán küldött privát üzenetben fogadja 2022. szeptember 30-ig, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

 

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján a Játékosok személyes adatait a jelen Játékszabály és adatkezelési szabályzat során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és a Facebook rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Soudal Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.). A Facebook rendelkezései:

https://www.facebook.com/privacy/policy/version/20220104/

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: a beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos Facebook profilja és Facebook felhasználó neve, továbbá a nyertes Játékosok esetében a személy neve, e-mail címe, lakcíme és telefonszáma valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat a Szervező, a Soudal Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) dolgozza fel.

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a nyereményjátékhoz kapcsolódóan feladatot végeznek, megismerhetik a nyereményjáték során rögzített adatokat, és azokat a szabályozással összhangban kezelik.

Jelen Játék adatkezelője a Soudal Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
  2. A Szervező a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  3. A kisorsolt Játékosok adatait, a felhasználónevüknek, Facebook ID-juknak, a nevüknek, kizárólag a lakhelyük településnevének feltüntetésével a Szervező a sorsolást követő naptól nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Soudal.Magyarorszag). Ezen kisorsolt Játékosok akkor válnak nyertesekké, amennyiben a jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesítik az abban foglalt kötelezettségeiket.
  4. A nyeremény átvétele esetén külön nyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereményátvétellel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele.
  5. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező megsemmisít a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2023. február 28-ig, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra.
  6. Az Adatkezelő a nyertesek Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremények kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2030. december 31-ig őrzi meg.

 

Az adatkezelő a Játékosok adatait (Facebook fiók, Facebook ID és Facebook profil) addig kezelik, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Soudal Magyarország Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Soudal Magyarország Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen megtehetik:

- a Játék ideje alatt a Játékos bármikor törölheti a Játékba feltöltött Pályázatát, viszont ezzel együtt a Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

- a promóció lezárultát követően a Soudal Magyarország Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.) postacímére küldött nyilatkozattal, a borítékon „Fotózkodjon dínóval és nyerjen! - adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

A Játékos az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; +36 (1) 391-1400.; www.naih.hu) fordulhat.

11. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képe csak illusztráció. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatóak.

Ez a Játék nem a Facebook ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás a Facebook részére nem, hanem a Szervező részére történik.

A Játékhoz a nyereményeket a Soudal Magyarország Kft. biztosítja. A Játék keretében biztosított nyeremények kapcsán a kellékszavatossági-, illetve jótállási igények a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban érvényesíthetők.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt (pl.: tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását), illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, pl. csapatban játszik, vagy nem valós vagy harmadik személy nevében játszik, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz/hibás tartalmú kommentet vagy nem teljes Pályázatot küldött be, nem saját vagy privát Facebook profillal pályázó, vagy helytelen e-mail címet, telefonszámot megadó Játékos stb.) eredő elmaradásokért, károkért.

A Játékban a Játékosnak olyan Facebook publikus fiókot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált valós Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vagy nem valós Facebook fiókot vesz igénybe a Játékban történő részvételhez, úgy a Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Facebook nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervező kizárja felelősségét minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Játékot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldése során esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardver- vagy szoftverhibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internetszolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi, vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége. A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet-, adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiai függvényei, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn kívül álló tényezők, mint például hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

A Szervező által elküldött valamennyi értesítés üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Szervező nyilvános Facebook posztjából és a https://www.soudal.hu/diy / dinonyeremeny értesülhetnek.

Budapest, 2022. szeptember 16.

 

                                                                                                                                    Szervező

Fotózkodjon dínóval és nyerjen!