Adatkezelési Tájékoztató
a Soudal Magyarország Kft. szerzodéses Partnerei adatkezelésérol

Jelen Tájékoztató a Soudal Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelo) üzleti Partnereinek képviseloit, kontaktszemélyeit mint Érintett adatjogosultakat megilleto jogokat és az Adatkezelore kötelezo feltételeket foglalja össze. Így az Adatkezelo ezúton ad tájékoztatást a szerzodéses Partnerekhez kötheto Érintettek személyes adatainak kezelése körében követett elveirol és gyakorlatáról, valamint az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetoségeirol.

Az Adatkezelo magára nézve kötelezonek ismeri el jelen, adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát a természetes személyek magánszférája védelme érdekben.

Az Adatkezelo kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenységével összefüggésben hozzá kerülo személyes adatokokat a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfeleloen kezelje, tárolja. Ideértve különösen az alábbiakat:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történo védelmérol és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérol (Általános Adatvédelmi Rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet („GDPR”); 
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 
 • A Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény.

1. ADATKEZELO ADATAI, ELÉRHETOSÉGEI

Megnevezése: Soudal Magyarország Kft.
Székhelye, postacíme: 2040 Budaörs, Gyár utca 2.   
Cégjegyzékszáma: 13-09-098662
Adószáma: 11865999-2-13    
Képviseli: Oltyán János, cégvezeto  
Weboldal: www.soudal.hu
 
A továbbiakban: „Adatkezelo”.

2. FOGALMAK

 1. érintett vagy partner”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy. Jelen Tájékoztató vonatkozásában az üzleti kapcsolatok kialakítása során és azok fenntartása érdekében az Adatkezelohöz kerülo személyes adatok érintettje; illetve az Adatkezelovel szerzodéses jogviszonyba lépo jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek vagy ilyen magánszemélyek;
 2. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezo alapján azonosítható;
 3. adatkezelo”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelot vagy az adatkezelo kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely muvelet vagy muveletek összessége, így a gyujtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történo hozzáférhetové tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 5. az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelo tájékoztatáson alapuló és egyértelmu kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerosítést félreérthetetlenül kifejezo cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ot érinto személyes adatok kezeléséhez;
 6. címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
 7. adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG  

A hozzájárulást az Érintett/Partner az egyes adatkezelések tekintetében a személyes adatok Adatkezelo részére történo önkéntes átadásával (névjegyen, e-mail útján, szerzodések fejlécében vagy egyéb módon) adja meg. A jogviszonyok alapja jellemzoen megbízási, vállalkozási típusú és egyéb polgári jogi szerzodések.
Az Adatkezelo jelen Tájékoztatót az Érintett rendelkezésére bocsátja. A Partner ezáltal megismeri a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezonek fogadja el és tájékozottan, határozottan hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelo a részére önkéntesen megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelje a GDPR és a jelen Adatkezelési Tájékoztató keretei között.

3.1. A partneri kapcsolatok kialakítása során történo adatkezelés

A kezelt adatok köre: partnercég képviselojének neve, kontakszemély neve, e-mail cím, telefonszám, titulus, munkakör.  

Adatkezelés jogalapja: az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelo részére történo önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.

Az adatkezelés célja: az ajánlati fázisban kommunikáció folytatása az üzletszerzés vagy egyéb együttmuködés folyamatának elosegítése érdekében; szerzodés elokészítése.

Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: az érintett Partner törlési kérelméig tart. Törlési kérelem hiányában az Adatkezelo a természetes személy kapcsolattartó személyes adatait a potenciális Partner kapcsolatartójával való utolsó kapcsolatfelvételtol számított 1 év elteltével törli.

3.2. A szerzodéses jogviszony során és azt követo esetleges igényérvényesítés érdekében történo adatkezelés

A kezelt adatok lehetséges köre: cég képviselojének neve, kapcsolattartó személy neve, e-mail cím, telefonszám, munkakör, titulus; egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, adószáma, igazolvány száma.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerzodés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont és/vagy f) pontja alapján.

Az adatkezelés célja: a szerzodés teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás, a szolgáltatási cél megvalósítása, szerzodés teljesítése; szabályszeru számla kiállítása; követelések érvényesítése.

Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: a szerzodéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredo igények érvényesítésére nyitva álló ido végéig orizzük meg.  Amennyiben bármely érintett Partner kéri, úgy az Érintett hozzájáruló nyilatkozata alapján személyes adatát az Adatkezelo a fenti határidon túl is jogosult kezelni, az Partner nyilatkozatának visszavonásáig.

3.3. A partneri kapcsolatok fenntartásához fuzodo adatkezelés

A kezelt adatok köre: kontaktszemély neve, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés célja: a szerzodéses jogviszony megszunése után az üzleti kapcsolat fenntartása.

Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: az érintett Partner törlési kérelméig tart. Törlési kérelem hiányában az Adatkezelo a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével a természetes személy kapcsolattartó személyes adatait a megbízó Partner kapcsolattartójával való utolsó kapcsolatfelvételtol számított 1 év elteltével törli.

3.4. Adó és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggo adatkezelés

A kezelt adatok lehetséges köre: név, cím, adózási státusz, adóazonosító jel, gazdasági muveletet elrendelo személy, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása, átvevo, befizeto aláírása, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, adószáma, igazolvány száma.

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CXXVII. tv. 169.§ 202.§, 2000. évi C. törvény 167.§, 2003. évi XCII. Törvény 47.§).

Az adatkezelés célja: megbízási és egyéb díjak fizetésével kapcsolatos adatkezelés, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés idotartama, az adatok törlésének határideje: a jogalapot adó jogviszony megszunését követo 8 év.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGAIK   ÉRVÉNYESÍTÉSE

4.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy Adatkezelo által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenorizze, hogy az Adatkezelo milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni Adatkezelo részére és az igényelt adatokat Adatkezelo írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg.

Az Érintett a tájékoztatást követoen, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 5. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

4.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére az Adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. Adatkezelo minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésrol, kiegészítésrol, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erofeszítést igényel. Adatkezelo az Érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

4.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén Adatkezelo korlátozza az adatkezelést, ha

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amely lehetové teszi, hogy Adatkezelo ellenorizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Adatkezelonek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idotartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Adatkezelo jogos indokai elsobbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

4.4. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybol azokat a Adatkezelo gyujtötte vagy más módon kezelte; ii) Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezo hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszeru ok az adatkezelésre, iv) a személyes adatokat Adatkezelo jogellenesen kezeli.

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érinto közérdek alapján; iii) a közérdeku archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetoség nincs. Az Érintett a rá vonatkozó, Adatkezelo rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelohöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelohöz – ha ez technikailag megvalósítható Adatkezelo rendszerében.

Ha az Érintett az adathordozhatósághoz való jogát gyakorolja, ezt egyéb jogainak sérelme nélkül teszi. Adatkezelo az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelo meggyozodjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy az Érintett kérelmében azon személyes adatait kell megadni, melyek alkalmasak arra, hogy Adatkezelo azonosítani tudja az igénylot a rendszerében lévo adatok összehasonlításával.

A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelo rendszereibol való törlésével, ezért az Érintett a fent meghatározott adatkezelés idejéig a rendszerben tárolásra kerül kivéve, ha az Érintett hozzájárulását visszavonja vagy kéri adatainak a törlését.

4.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. A tiltakozáshoz való jog alóli kivétel, ha az Adatkezelo bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az o oldalán fellépo jogos érdek indokolja, amely elsobbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények eloterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.7. Kérelem teljesítésének határideje

Adatkezelo indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 4.1-4.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétol számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekrol. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelo elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETOSÉGEK

Az Érintett jogait e-mail-ben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja az 1. pontban meghatározott elérhetoségeken.

Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelo bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelonek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmezo személyazonosságának megerosítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. bíróság elott érvényesítheti jogait vagy a
 2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: 36 -1-391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.huEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.www.naih.hu) fordulhat.

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelo az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenorzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens idopontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha Adatkezelo úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és az adatvédelmi felügyeleti hatóságot (NAIH) az adatvédelmi incidensrol.

7. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelo kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetoleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelo fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa különösen, de nem kizárólagosan jogszabályváltozás esetén.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. október 1. napján lép hatályba.